بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا ز پشت پرده‌ی غیبت به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را به یاد خیمه‌ی سبز که آخرین گل سرخ از همه خبر دارد

نیمه شعبان مبارک