شهردار سفیددشت از آغاز عملیات اجرایی مرمت حمام صفوی سفیددشت خبر داد.محمدحسین ایزدی افزود با پیگیری شورای اسلامی و شهرداری سفیددشت و با تخصیص میزان سه میلیارد ریال اعتبار توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، عملیات مرمت آغاز گردیده و با پیشرفت کار پیگیری لازم جهت مراحل بعدی تخصیص اعتبارات صورت میگیرد.ایزدی افزود مرمت حمام صفوی سفیددشت در بازه زمانی سه ساله صورت خواهد پذیرفت .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سفیددشت