مناقصه عمومی تک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات شهری شهرداری سفیددشت در سامانه تدارکات ایران به آدرس www.setadiran.ir با شماره معامله ۲۰۰۲۰۰۵۷۵۵۰۰۰۰۰۲ قرار گرفته است.