ساماندهی پایگاه اطلاعات رانندگان و ناوگان فعال حمل و نقل همگانی و همچنین تسهیم و تخصیص بهینه یارانه سوخت و بیمه و سایر خدمات