شستشو و نظافت مدارس شهر درآستانه بهار دانش توسط شهرداری سفیددشت